Oświadczenie o ochronie danych

Ostatnia aktualizacja w dniu 24.05.2018

1. Informacje ogólne

Rail Cargo Group („RCG“ lub “my”) – Rail Cargo Austria AG, 1100 Wiedeń, Am Hauptbahnhof 2, FN 248731g i jej spółki-córki bardzo poważnie traktują ochronę danych osobowych i przetwarzanie danych osobowych w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo. W treści niniejszego świadczenia o ochronie danych informujemy, jako podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych, o sposobie pozyskiwania, wykorzystywania oraz przekazywania danych osobowych innym podmiotom jak również o możliwościach korzystania z praw przez osoby uprawnione.

1.1 W razie pytań dotyczących korzystania przez nas z Twoich danych osobowych prosimy o kontakt za pośrednictwem inspektora ochrony danych: datenschutz@railcargo.com.

2. Rodzaje danych osobowych i cele ich przetwarzania

2.1 Dane udostępniane dobrowolnie

Rodzaje danych osobowych

Dane kontaktowe,
takie jak forma grzecznościowa, tytuł, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, stanowisko, przynależna firma / placówka, dział.

Cel gromadzenia danych

 • Aby udzielić odpowiedzi na informacje, skargi i zapytania serwisowe, które od Ciebie otrzymujemy lub aby opracować te informacje
 • Aby przekazać Ci ważne informacje, jak te dotyczące nowych połączeń lub produktów
 • Aby zaprosić cię na imprezy, takie jak targi, imprezy otwarte
 • W celu związanym z organizacją tych imprez;
 • W związku w uczestnictwem w grach losowych
 • W celu przeprowadzenia dobrowolnych konsultacji

Dane Klienta,
to te, które nam przekazujesz lub które są potrzebne do realizacji i rozliczenia naszych usług, takie jak forma grzecznościowa, tytuł, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, przynależność firmowa osoby kontaktowej u klienta, numer klienta, dane zamówienia i wykorzystania, dane płatnicze klienta

 • Do nawiązania stosunku handlowego i realizacji transakcji;
 • Do rozliczenia naszych usług;
 • W celu zaproszenia na imprezy dla klientów;
 • W celu przekazania ważnych informacji, dotyczących realizacji naszych usług.

Dane dostawcy,
udostępniane nam jako partnerowi umownemu w trakcie procedury nabycia i realizacji umowy, takie jak forma grzecznościowa, tytuł, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, przynależność firmowa osoby kontaktowej u dostawcy, numer klienta, dane zamówienia i wykorzystania, dane płatnicze dostawcy

 • W celu nawiązania stosunku handlowego i realizacji transakcji;

2.1.1 Jeżeli poprosimy Cię o inne dane osobowe, niż wymienione powyżej, poinformujemy Cię w odpowiedniej chwili o tym, jakie to dane i jaki jest cel ich rejestracji.

2.2  Dane, rejestrowane automatycznie, cookies i podobne technologie

2.2.1 Informacje o danych osobowych, rejestrowanych w razie potrzeby automatycznie podczas odwiedzin na stronie, oraz dane dotyczące cookies i podobnych technologii dostępne są w treści warunków użytkownika naszej strony internetowej.

2.2.2 Systemy udostępniane przez RCG dla Twoich klientów i partnerów handlowych prowadzą logi systemowe oraz logi aplikacji w typowym zakresie w jedynym, wyłącznym celu, którym jest analiza błędów. Obejmują one adres IP oraz - zależnie od użytego systemu - również wykorzystywaną przeglądarkę. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest uzasadniony interes RCG w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa sieci i danych oraz funkcjonalności systemu, którego nie unieważniają Twoje interesy w zakresie ochrony danych ani podstawowe prawa i podstawowe swobody (Art. 6 ust 1 lit f RODO).

2.3 Dane otrzymywane z zewnętrznych źródeł

2.3.1 Możliwe jest okazjonalne otrzymywanie danych, dotyczących Twojej osoby ze źródeł zewnętrznych (takich, jak dane z publicznie dostępnych rejestrów, jak rejestr firm lub księgi wieczyste, z danych opublikowanych na stronie Twojego przedsiębiorstwa lub Twojej organizacji lub w sytuacji gdy zapytanie / skargę, dotyczącą RCG, kieruje się do innego przedsiębiorstwa koncernu ÖBB i zostanie ona skierowana do RCG w celu dalszego przetwarzania). W takiej sytuacji sprawdzamy czy te podmioty trzecie mają Twoją zgodę lub istnieje inne uprawnienie lub prawny przymus ujawnienia Twoich danych osobowych.

2.3.2 Rodzaje danych pozyskiwanych od podmiotów trzecich obejmują dane osobowe dostępne z publicznych ksiąg lub dane kontaktowe z innych publicznie dostępnych źródeł, takich jak firmowe strony internetowe. Dane pozyskane od podmiotów trzecich wykorzystujemy w następującym celu::

 • utrzymanie poprawności danych na Twój temat, które przechowujemy, oraz uzupełnianie tych danych
 • opracowania zapytań / skarg, dotyczących nas.

3. Odbiorca danych

3.1 Możemy przekazywać Twoje dane następującym kategoriom odbiorców:

3.1.1 przedsiębiorstwa należące do koncernu, podmioty realizujące przetwarzanie i partnerzy realizujący dla nas usługi związane z przetwarzaniem danych lub przetwarzające dane, wyszczególnione w niniejszym oświadczeniu, w opisanym w nim celu w inny sposób lub przedsiębiorstwa, o których poinformujemy Cię w chwili rejestracji danych osobowych. Naszym centralnym podmiotem, realizującym na nasze zlecenie usługi w zakresie technologii informacyjnych (np. eksploatacja systemów IT, konserwacja techniczna i usuwanie zakłóceń) jest ÖBB-Business Competence Center GmbH, Erdberger Lände 40-48, 1030 Wiedeń, FN 248730 f, przedsiębiorstwo należące do koncernu ÖBB-Konzern. Zestawienie najważniejszych przedsiębiorstw koncernu ÖBB dostępne jest pod adresem https://konzern.oebb.at/de/ueber-den-konzern/organisation.

3.1.2 właściwe władze wykonawcze, urzędy nadzoru lub państwowe placówki urzędowe, sądy lub pozostałe podmioty trzecie, jeżeli ujawnienie danych jest konieczne (i) z uwagi na obowiązujące ustawy lub przepisy (ii) w celu wykonania, zachowania lub obrony naszych ustawowych praw (iii) w celu ochrony Twoich ważnych interesów lub ważnych interesów innej osoby;

3.1.3 potencjalni nabywcy (i ich reprezentanci oraz doradcy) w związku z planowanym nabyciem lub przejęciem naszego przedsiębiorstwa (lub jego części) bądź fuzją przedsiębiorstw, jeżeli poinformujemy nabywcę, że zezwala mu się na wykorzystanie Twoich danych osobowych jedynie w celu podanym w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych;

3.1.4 każdej innej osobie, jeżeli wyrazisz zgodę na ujawnienie danych.

4. Podstawa prawna rozpowszechniania danych

4.1 Podstawa prawna rejestracji i rozpowszechniania danych osobowych zależna jest od specyficznego kontekstu ich gromadzenia.

4.2 Zasadniczo przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie wtedy, gdy pozwala nam na to Twoja zgoda (art 6 ust 1 lit a Rozporządzenia o ochronie danych osobowych UE, "RODO"), jeżeli dane osobowe są dla nas niezbędne w celu spełnienia zawartej z Tobą umowy (art 6 ust1 lit b RODO), lub jeżeli mamy uzasadniony interes, związany z rozpowszechnianiem danych, którego nie unieważniają Twoje interesy w zakresie ochrony danych bądź podstawowe prawa i swobody (art 6 ust. 1 lit f RODO). W niektórych przypadkach, przetwarzanie Twoich danych osobowych może być niezbędne do spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych (art 6 ust 1 lit c RODO), takich jak obowiązki przechowywania dokumentów, lub do ochrony istotnych dla życia interesów Twoich lub innej osoby (art 6 ust 1 lit d RODO).

4.3 Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie innych uprawnionych interesów, niewymienionych powyżej (lub interesów podmiotu trzeciego), poinformujemy Cię w stosownym czasie o wystąpieniu tych uprawnionych interesów.

5. Przechowywanie danych

5.1 Przechowujemy Twoje dane osobowe, dopóki jest to potrzebne do spełnienia celu ich rejestracji lub dopóki istnieją umowne lub prawne zobowiązania bądź uprawnione interesy (np. w celu wykonania usługi na podstawie Twojego zapytania, spełnienia prawych obowiązków w zakresie przechowywania dokumentów lub dochodzenia roszczeń prawnych).

5.2 W razie braku legalnego celu do dalszego przechowywania danych osobowych nastąpi ich skasowanie lub anonimizacja. Jeżeli powyższe nie jest możliwe (np. w przypadku zapisu Twoich danych osobowych w archiwach kopii zapasowych) nastąpi zabezpieczenie Twoich danych oraz zaniechanie ich udostępniania do czasu, w którym możliwe będzie ich usunięcie.

6. Prawa osób, których dane podlegają przetwarzaniu

6.1 Według postanowień obowiązującego prawa przysługuje prawo do informacji w zakresie danych dotyczących Twojej osoby, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub prawo sprzeciwu wobec przetwarzania, możliwości przekazania innym podmiotom oraz prawo do złożenia skargi w jednostce nadzorczej.

6.2 Jeżeli przetwarzamy Twoje dane na podstawie Twojej zgody, możesz w każdej chwili tę zgodę cofnąć. Cofnięcie zgody nie wywiera wpływu na legalny charakter przetwarzania danych w okresie poprzedzającym cofnięcie zgody

6.3 W przypadku przetwarzania danych osobowych do celów reklamy bezpośredniej bez Twojej zgody przysługuje Ci prawo do złożenia w każdej chwili sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celach, związanych z taką reklamą; to samo dotyczy profilowania, jeżeli wiąże się one z reklamą bezpośrednią.

6.4 W celu skorzystania z tych praw prosimy o złożenie pisma na ręce naszego inspektora ochrony danych lub przesłanie pisma pocztą na adres „Rail Cargo Austria AG z. Hd. Datenschutzbeauftragte/r, 1100 Wien, Am Hauptbahnhof 2“. Sprawdzimy Twoje zapytanie i udzielimy stosownej odpowiedzi.

6.5 Ponadto możliwa jest rezygnacja z wysyłanych Ci okazjonalnie informacji marketingowych. W tym celu należy kliknąć na łącze rezygnacji w treści nadsyłanych przez nas marketingowych e-maili lub wysłać e-maila z rezygnacją na adres, podany w treści marketingowych e-maili. W celu rezygnacji z komunikacji marketingowej (drogą pocztową lub telefoniczną) należy skontaktować się z Rail Cargo Austria AG, Legal Affairs, z.Hd. Datenschutzbeauftragte/r, 1100 Wien, Am Hauptbahnhof 2“.

7. Aktualizacja niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych

7.1 Możliwa jest aktualizacja niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych w zakresie zmian prawnych, technicznych lub związanych z działalnością przedsiębiorstwa. W przypadku aktualizacji naszego oświadczenia o ochronie danych osobowych podejmiemy stosowne działania w celu poinformowania o ważności wprowadzanych zmian. Jeżeli będzie to wymagane w związku z ustawą o ochronie danych osobowych, zwrócimy się do Ciebie z prośbą o wyrażenie zgody w odniesieniu do każdej zmiany w obrębie oświadczenia o ochronie danych osobowych. Data "ostatniej aktualizacji" widoczna jest na początku niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych.